Goya_1828_ExecutionPioHill.jpg

Goya at Stresshacker.com